ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

EDUKACJA: KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY

Naszym priorytetem jest zbudowanie najważniejszej w Polsce inicjatywy związanej z tematyką BHP. Cel ten realizujemy poprzez promowanie dobrych praktyk, informowanie o aktualnych wymogach prawnych oraz korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa – zarówno za pośrednictwem portalu, jak i publikacji w mediach.

W ramach Koalicji udało nam się zintegrować środowisko BHP. Patronami Koalicji są najważniejsze instytucje związane z bezpieczeństwem pracy: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacje pracodawców: Pracodawcy PR i Konfederacja Lewiatan.

Wśród najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Koalicję znaleźć można:

  • Stworzenie i rozbudowę nowoczesnego portalu informatycznego prezentującego najlepsze praktyki i materiały eksperckie z dziedziny BHP. Uzupełnieniem serwisu jest profil facebookowy i comiesięczny newsletter wysyłany do pracowników służb BHP.
  • Publikacje dorocznych raportów dotyczących bezpieczeństwa w pracy, które powstają w oparciu o ogólnopolskie badania opinii publicznej.
  • Organizację największego ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla wszystkich ekspertów związanych z branżą BHP.

 

FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

Powołane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w 1998 roku Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja zrzeszająca około 160 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. Celem funkcjonowania Forum jest budowanie partnerskich relacji pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, by stworzyć odpowiednie warunki pracy.

Do ważnych zadań Forum należy również wdrażanie i upowszechnianie rezultatów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz innych programów koordynowanych przez CIOP-PIB, a także realizowanie innych projektów badawczych. Forum stanowi również płaszczyznę do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy między członkami. Merytoryczne wsparcie takich działań oferuje Instytut, pomagając m.in. prowadzić analizy źródeł i przyczyn występowania zagrożeń zawodowych oraz ograniczania ich skutków, a zwłaszcza możliwości zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nasza firma dba nie tylko o zadowolenie Klientów czy najwyższą jakość produktów i usług. Równie istotna jest dla nas troska o szeroko rozumiane otoczenie, w którym funkcjonujemy. Firma Krystian segreguje odpady, posiada podpisaną umowę w zakresie  odbioru odpadów i przekazywania ich do utylizacji bądź recyklingu, dysponujemy także pozwoleniem na magazynowanie i transport odpadów niebezpiecznych.

 

CERTYFIKAT GREEN OFFICE

Certyfikat Green Office przyznawany jest firmom, które spełniają kryteria standardu ekologicznego, związane np. z zarządzaniem zużycia wody i energii elektrycznej, czy możliwością segregacji odpadów. otrzymanie certyfikatu Green Office potwierdza zaangażowanie Zarządu i Pracowników w działanie przyjazne dla środowiska naturalnego.

 

 

 

 

WSPARCIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Krystian wspiera rozwój lokalnej społeczności. W swoich strukturach zatrudniamy 200 osób z miejscowości Przysucha w centralnej Polsce - gdzie znajduje się nasza siedziba – oraz z jej okolic.

Angażujemy się także w różnorodne działania prowadzone w lokalnym środowisku np. nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi, regularnie wspieramy krwiodawców „SHDK RP” oraz wspieramy finansowo Polski Czerwony Krzyż (Oddział Przysucha).

Dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP przygotowujemy i bezpłatnie przekazujemy odzież z ich logo. Umożliwiamy również i zachęcamy własnych pracowników do aktywnego włączenia się w działalność SHDK RP i honorowe oddawanie krwi dla potrzebujących.

Prowadzimy również wycieczki edukacyjne dla lokalnych grup przedszkolnych i szkolnych. Podczas wizyt dzieci w naszym przedsiębiorstwie nie tylko prezentujemy im działalność firmy – ale organizujemy dodatkowo dyskusje edukacyjne na temat bezpieczeństwa w pracy. Odwiedzające nas dzieci otrzymują w prezencie drobne upominki z zakresu bezpieczeństwa na drodze, które zapewniają im ochronę podczas wycieczek szkolnych

Wspieraliśmy także drużynę strażacką FCC Warsaw Team podczas cyklu zawodów strażackich Firefighter Combat Challenge zarówno na terenie polski jak i poza jej granicami.

TOP