POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym PWKrystian Sp. z o.o.

PW Krystian Sp. z o.o., świadoma wagi kwestii związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ich ochrony deklaruje zamiar podejmowania wszelkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów użytkowników związanych z bezpieczeństwem danych.

W celu poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy www.krystian.com.pl i zapewnienia zgodności naszych działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument - Politykę prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym www.krystian.com.pl.

Dane Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW Krystian Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze;

Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
• w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w PW Krystian sp. z o.o. przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.
• w przypadku przedsiębiorców składających zamówienia per pracownik w PW Krystian sp. z o.o. przetwarzamy również imię i nazwisko oraz dane antropometryczne.

2) wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: [rodo@krystian.com.pl];

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia wnioskowanej informacji w formularzu kontaktowym, wypożyczenia wzoru, przedstawienia deklaracji zgodności, świadczenia usług dostępnych dla użytkowników posiadających konto (zakres i cel szczegółowo opisano poniżej w zależności od wykorzystywanych przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej); W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej lub zamówionego newslettera czy informacji handlowej na mocy naszego uzasadnionego interesu.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może następować:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności przez PW Krystian Sp. z o.o. w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na Pani/Pana.

- dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jako podmiot dostarczający odzież roboczą podlegamy obowiązkom prawnym w zakresie zapewnienia ich jakości i zgodności z przepisami i normami, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych.
- na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO).Pani/Pana obsługa wiąże się z koniecznością przetwarzania danych.

Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez PW Krystian Sp. z o.o. i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PW Krystian Sp.z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
W razie zaistnienia potrzeby, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Dotyczy to przypadków konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych PW Krystian sp. z o.o. płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), marketingu bezpośredniego produktów i usług;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PW Krystian Sp. z o.o. Jednakże, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu obsługi Pani/Pana, w celu wykonania ciążącego na PW Krystian Sp. z o.o. obowiązku prawnego lub realizacji umowy o współpracy z takim podmiotem, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Odbiorcami mogą być przede wszystkim, upoważnieni pracownicy biura informacji gospodarczej, instytucje płatnicze, firmy księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe i IT na rzecz PW Krystian Sp. z o.o., kancelaria prawna. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PW Krystian sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przezPW Krystian sp. z o.o. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. PW Krystian sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez PW Krystian sp. z o.o. i / lub przetwarzających dane, o których mowa w pkt 4 wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PW Krystian sp. z o.o. Wpozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla obsługi zapytania, posiadania konta w naszym serwisie lub tak długo, jak będzie Pani/Pannaszym klientem (okres ten został szczegółowo określony poniżej w zależności od wykorzystywanych przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej);

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano napodstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub realizacji celu wykorzystania przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak obsługi zapytania/wniosku;

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy, ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Pani/Pana lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Korzystając z naszego Serwisu lub wyrażając zgody na przetwarzanie danych dostępne na naszej stronie internetowej, użytkownik akceptuje zasady niniejszej Polityki prywatności.

1. Gromadzenie danych

www .krystian.com.pl

Gromadzone przez nas dane wdziennikach logów wykorzystywane sąwyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem pkt 5, 6, 7. Żadne uzyskane przez nas dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim do jakichkolwiek celów.

Podobnie jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
- nazwa stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
- nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

- czas nadejścia zapytania,- pierwszy wiersz żądania http,- kod odpowiedzi http,
- liczba wysłanych przez serwer bajtów,
- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,

Podczas wizyty użytkownika w serwisie internetowym nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami fizycznymi przeglądającymi nasz serwis zzastrzeżeniem pkt 5, 6, 7. W celu zapewnienia najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, etc.

2. Wykorzystywanie danych

Zebrane przez serwis logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem (np. przez generowanie statystyk, niezawierających cech identyfikujących użytkowników serwisu, dostosowanie zawartości strony internetowej www.krystian.com.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu, utrzymanie sesji).

3. Mechanizm Cookies w serwisie

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacjio użytkownikach serwisu ani śledzenia ich działalności w sieci Internet. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Serwis może wykorzystywać następujące pliki Cookies:

  1. a)  pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. b)  pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. c)  pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowychserwisu;
  4. d)  pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. e)  pliki umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Odnośniki do innych stron

Serwis PW Krystian Sp. z o.o. może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady poszanowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W razie przejścia na inną stronę WWW, użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

5. Platforma kontaktowa https://www.krystian.com.pl/kontakt/

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja danych w postaci imienia, nazwiska, adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających zudostępnionej usługi kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zawartej z nami umowie (zasady i zakres przetwarzania danych osobowych w takim przypadku szczegółowo określa umowa).

Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, odnotowywane jest imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej,które służą do przekazania informacji zwrotnej. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym.

W przypadku danych gromadzonych przez formularze kontaktowy użytkownik ma możliwość żądania usunięcia lub modyfikacji tych danych poprzez przesłanie na adres rodo@krystian.com.pl informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane. Pod ten sam adres można kierować pytania dotyczące obowiązującej Polityki.

6. Formularze: zapytaj o produkt, wypożycz wzór, poproś o deklarację zgodności

Dlaczego używamy Pani/Pana danych osobowych?

Używamy Pani/Pana danych osobowych do zarządzania zapytaniem o produkt/ zamówieniem wypożyczenia wzoru lub zamówieniem deklaracji zgodności przy wykorzystaniu dostępnych formularzy na naszej stronie internetowej oraz wysyłania Pani/Panu ewentualnych powiadomień o statusie dostawy lub w razie jakichkolwiek problemów z dostawą zamówionych informacji/wzorów/deklaracji zgodności, dla obsługi ewentualnych reklamacji i płatności.

Formularze wypożycz wzór i poproś o deklarację zgodności dostępne są tylko dla użytkowników posiadających konto. Dla nich obowiązują również zasady określone w pkt 7 poniżej.

Będziemy używać Pani/Pana danych osobowych do zarządzania płatnościami, obsługi ewentualnych dodatkowych zapytań, reklamacji, zgłoszeń dotyczących zamówionych informacji/wzorów/deklaracji zgodności.

W przypadku zamówienia deklaracji zgodności, na podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych możemy Panią/Pana zidentyfikować i sprawdzić informacje dotyczące wcześniejszego zamówienia produktu, którego dotyczy wnioskowana deklaracja.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

W zależności od wypełnionego formularza kontaktowego na stronie www, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

Formularz zapytaj o produkt:- imię i nazwisko
- firma
- adres e-mail

Formularza wypożycz wzór:- imię i nazwisko
- firma
- adres e-mail
- adres

Formularz poproś o deklarację zgodności:- imię i nazwisko

- firma
- adres e-mail
- nr faktury/paragonu
- informacje na temat płatności

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie do obsługi zapytania, wypożyczenia wzoru, przedstawienia deklaracji zgodności. Otrzymują je podmioty, które potwierdzają Pani/Pana dane adresowe, magazyny, firmy kurierskie, firmy windykacyjne. Podmiotyte mogą mieć niezależne uprawnienie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
PW Krystian Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe, aby móc zrealizować zapytanie/

wypożyczyć wzór/ dostarczyć deklaracje zgodności.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane?

Tak długo, jak długo będzie Pani/Pan aktywnym klientem lub użytkownikiem serwisu.

7. Konto w naszym serwisie

Dlaczego używamy Pani/Pana danych osobowych?

Będziemy używać Pani/Pana dane osobowe do założenia i prowadzenia Pani/Pana konta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie PW Krystian Sp. z o.o. dostępnych dla użytkowników posiadających konto.

Udostępnimy Pani/Panu historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Pani/Panu też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach.

Aby móc przedstawiać interesujące dla Pani/Pana rekomendacje produktów, PW Krystian Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszej stronie internetowej orazprzeglądanych produktów, na temat Pani/Pana historii zamówień oraz recenzji produktów, a także dane, które nam Pani/Pan przekaże poprzez swoje konto.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Zawsze przetwarzamy Pani/Pana adres e-mail oraz hasło, które nam przekazuje w momencie zakładania konta na naszej stronie internetowej.

Będziemy przetwarzać następujące dane, za Pani/Pana zgodą na ich udostępnienie: * dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres mailowy
* kraj
* ustawienia konta

Jeśli dokona Pan/Pani zamówienia, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zamówień
* informacje na temat dostawy * historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Optymalizację strony zlecamy naszym informatykom, a do oceniania produktów używamy narzędzi analitycznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, wyrażonej w momencie zakładania konta na naszej stronie internetowej.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udostępniania interesujących Pani/Panu informacji o produktach, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku, Pani/Pana konto zostanie zamknięte, a PW Krystian Sp. z o.o. nie będzie mógł oferować usług wymienionych powyżej.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane tak długo, jak długo będzie aktywne Pani/Pana konto. Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto. W taki przypadku konto zostanie zlikwidowane, a dane usunięte. Pani/Pana dane zostaną zachowane przez nas, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

Ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez nasz serwis Pani/Pana danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, Prosimy o wysłanie wiadomości na adres rodo@krystian.com.p. Konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Pani/Panu usług.

8. Obsługa Klienta

Będziemy używać Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych.
Możemy też kontaktować się z Panią/Panem, jeśli wystąpią jakieś problemy z zamówieniem.

Które dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam Pani/Pan przekaże, w tym między innymi:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu * dane i historię płatności
* informacje kredytowe
* informacje o zamówieniach

* numer konta
* całą korespondencję na dany temat

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu PW Krystian Sp.z o.o.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?

Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych i korespondencję będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla obsługi.

Pani/Pana prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu PW Krystian Sp. z o.o.:
Przysługuje Pani/Panu prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu PW Krystian Sp. z o.o. Zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu albo z powodu roszczeń prawnych.

9. Indywidualne ustawienia Cookies

Zwykle stosowane przez użytkowników oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies (np. blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika.

Ograniczenie stosowania plików Cookies przez użytkownika może wpłynąć na niektóre funcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

10. Ochrona danych

Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

11. Zmiany polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej polityki prywatności na tej podstronie.

TOP